Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ - Скопје