Handicrafts4u претставува бренд создаден преку соработка меѓу:

  • дизајнери на производи

  • занаетчии

  • асистенти и

  • лица со интелектуална попреченост.

Целта на handicrafts4u да се овозможи полесно вклучување на лицата со интелектуална попреченост во заедницата.

Handicrafts4u го практикува концептот на социјално претпријатие. Со купување на производите на handicrafts4u ја поддржувате финансиската независност на лицата со интелектуална попреченост и оддржливоста на Здружение СОЛЕМ.

За повеќе информации и слики од производите може да видите на веб страната на handicrafts4u.com.mk

Handcrafts4u-logo1.jpg

Здружение за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ

Скопје

Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ - Скопје

02/2467-551

Ул. Владимир Комаров 33/1-2, Скопје